Pomoc Prawna Wspólnoty Mieszkaniowe Poznań


Pomoc Prawna Wspólnoty Mieszkaniowe Poznań

Jednym z głównych obszarów działalności Kancelarii Radcy Prawnego Jakub Wysocki jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych - podmiotów funkcjonujących w głównej mierze w oparciu o ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, na terenie Poznania oraz Wielkopolski.


W zakres świadczonych usług wchodzą zarówno stałe doradztwo prawne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, jak i prowadzenie indywidualnych spraw, które związane są z bieżącym funkcjonowaniem Wspólnot.


Zgodnie z art. 6 ustawy o własności lokali ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Tą należy traktować jako jednostkę organizacyjną, opartą na zbiorowości praw, obowiązków oraz interesów. By zbiorowość ta mogła funkcjonować sprawnie i bezpiecznie dla każdego z jej członków oraz jako całości, musi działać w oparciu o obowiązujące reguły prawa, bazując na sprawdzonym doradztwie prawnym.


Wspólnota Mieszkaniowa jest reprezentowana na zewnątrz przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej (w przypadku tzw. dużych Wspólnot Mieszkaniowych, w których wyodrębniono więcej niż 3 lokale), Zarządcę (ustanowiony zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali) lub poprzez samych właścicieli (zgodnie z Kodeksem cywilnym), jeżeli ilość lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie przekracza 3 lokali.


Podstawowe, bieżące działania dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych, kierowane są z reguły przez Zarządcę nieruchomości (występującego w roli administratora Wspólnoty Mieszkaniowej), który powinien być wspierany przez profesjonalną obsługę prawną.

 

Zakres pomocy prawnej – bieżące doradztwo, umowy, prawo budowlane

Pomoc prawa udzielana przez Kancelarię Radcy Prawnego Jakub Wysocki na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych,, we współpracy z Zarządcami nieruchomości, najczęściej polega na:

 

  • sporządzaniu i weryfikowaniu regulaminów, statutów Wspólnot Mieszkaniowych i innych dokumentów,
  • opracowywaniu opinii prawnych i analiz w obszarach związanych z funkcjonowaniem Wspólnot Mieszkaniowych,
  • przygotowywaniu oraz opiniowaniu umów oraz porozumień z kontrahentami Wspólnot Mieszkaniowych, udzielaniu pomocy prawnej w negocjacjach oraz w sporach z wykonawcami (firmami budowlanymi, dostawcami usług oraz mediów) oraz deweloperami, także w kwestiach dotyczących rękojmi za wady lokali oraz nieruchomości wspólnej,
  • windykacji należności od członków Wspólnoty Mieszkaniowej lub podmiotów wynajmujących nieruchomość od Wspólnoty Mieszkaniowej
  • wspieraniu Zarządu oraz Administratorów w wykonywaniu swoich obowiązków wobec Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

Pomoc prawna – spory sądowe Wspólnot Mieszkaniowych, spory z Deweloperami, zaskarżanie uchwał

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki świadczy usługi prawne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych również w kwestii reprezentowania Wspólnot w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych, t.j. w zakresie:

 

  • kompleksowego prowadzenia postępowań sądowych (windykacyjnych) oraz egzekucyjnych dotyczących dochodzenia należności od właścicieli lokali i innych podmiotów na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, zapewniając w ten sposób płynność finansową Wspólnoty i możliwości inwestycyjne,
  • prowadzenia postępowań sądowych dotyczących ważności uchwał podejmowanych przez Wspólnotę Mieszkaniową,
  • reprezentowaniu interesów Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych,
  • prowadzenia sporów sądowych z Deweloperami (firmami budowlanymi) w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi oraz roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad budowlanych w nieruchomości wspólnej.